Podstawowe definicje

Rodzaje leasingu:

1.  Leasing operacyjny

 • umowa zawarta na czas oznaczony, równy co najmniej:
  - 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome albo
  - co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,
 • suma opłat leasingowych (wraz z ceną podaną w umowie leasingu, za którą Korzystający może nabyć ten przedmiot po zakończeniu umowy leasingu) odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu;
 • w podstawowym okresie umowy odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący;
 • finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych oraz art. 23 i 37 ustawy o spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

W umowach leasingu operacyjnego, raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego. Finansujący jest właścicielem przedmiotu leasingu użytkowanego przez Korzystającego i ma prawo do odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe w całości podlegają podatkowi od towarów i usług (VAT).

Po zakończeniu umowy  Korzystający ma prawo pierwokupu przedmiotu leasingu lub prawo wskazania osoby trzeciej,  która ten przedmiot wykupi.

W przypadku przekazania przedmiotu po upływie  terminu ważności  umowy, obowiązują poniższe   podstawowe zasady  jej zakończenia:

a. Sprzedaż korzystającemu:

Jeżeli firma leasingowa sprzeda korzystającemu leasingowany przedmiot to:

 • jej przychodem będzie cena określona w umowie sprzedaży; przy czym jeżeli cena będzie  niższa od hipotetycznej wartości netto, to przychód będzie określony według wartości rynkowej,

 • jej kosztem uzyskania przychodu będzie rzeczywista wartość netto.

b. Dalsze użytkowanie przez korzystającego:

Jeżeli po upływie  podstawowego okresu umowy firma leasingowa odda klientowi (korzystającemu) przedmiot leasingu do dalszego użytkowania to przychodem dla niej  będą opłaty  za dalsze użytkowanie. Dla korzystającego  opłaty te będą kosztem uzyskania przychodu.

c. Sprzedaż osobie trzeciej:

Jeżeli po upływie  podstawowego okresu umowy firma leasingowa sprzeda przedmiot leasingu osobie trzeciej i wypłaci klientowi ( dotychczasowemu korzystającemu ) umówioną kwotę, wówczas:

1.Dla finansującego:

 • przychód ze sprzedaży będzie ustalony wg zasad ogólnych,

 • koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży będzie ustalony wg zasad ogólnych,

 • dodatkowo kosztem uzyskania przychodu  będzie kwota wypłacona klientowi (dotychczasowemu korzystającemu ), ale tylko do wysokości różnicy  między rzeczywistą wartością netto, a wartością  hipotetyczną  netto.

2.Dla korzystającego:

 • przychodem będzie kwota uzyskana od finansującego.

2. Leasing kapitałowy (finansowy)

 • umowa musi być zawarta na czas oznaczony;
 • suma opłat leasingowych (wraz z ceną podaną w umowie leasingu, za którą Korzystający może nabyć ten przedmiot po zakończeniu umowy leasingu) odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu;
 • umowa leasingu zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Cechą charakterystyczną leasingu finansowego jest to, iż umowa leasingowa zawiera klauzulę  sprzedaży przedmiotu leasingu Korzystającemu po zakończeniu okresu umowy. Klauzula ta oznacza, że Korzystający ma prawo dokonać wykupu przedmiotu  oddanego mu w leasing. Skorzystanie z tej możliwości uzależnione jest wyłącznie od uznania Korzystającego, zaś oświadczenie woli Korzystającego o skorzystaniu z opcji wykupu jest prawnie skuteczne wobec Finansującego. Przedmiot leasingu traktowany jest jako aktywa Korzystającego, dlatego też jest przez Korzystającego amortyzowany. Korzystający wlicza sobie w koszty uzyskania przychodu część odsetkową raty leasingowej.