Słownik pojęć

Podstawowe pojęcia związane z leasingiem zgodne z art.17a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Umowa leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym [art. 7091 k.c.], a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty,

Podstawowy okres umowy leasingu - rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona,
Odpisy amortyzacyjne - rozumie się przez to odpisy amortyzacyjne dokonywane wyłącznie zgodnie z postanowieniami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych

Normatywny okres amortyzacji - rozumie się przez to w odniesieniu do:
a) środków trwałych okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych

Rzeczywista wartość netto
- rozumie się przez to wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych liniowo / degresywnie

Hipotetyczna wartość netto - rozumie się przez to wartość początkową środka trwałego – przedmiotu leasingu, określoną zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych/fizycznych [art. 16g updop, art. 22g updof] pomniejszoną o:
a) odpisy amortyzacyjne obliczone według metody degresywnej amortyzacji z uwzględnieniem współczynnika 3 - w odniesieniu do środków trwałych,
b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania - w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych,

Spłata wartości początkowej - rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (określoną zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych), w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu po zakończeniu umowy leasingu i sprzedaży przedmiotu leasingu osobie trzeciej.

Wartość końcowa jest kwotą, za którą Korzystający może wykupić przedmiot po zakończeniu umowy leasingu. Kwota ta z reguły jest znacznie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu. Jeżeli w przypadku przeniesienia własności na Korzystającego, wartość końcowa  jest niższa od wyliczonej omówionej wcześniej wartości hipotetycznej, obowiązuje dla celów podatkowych wartość rynkowa przedmiotu.

W innych przypadkach przeniesienia własności obowiązuje wartość rynkowa przedmiotu.